Độ tin cậy của bài kiểm tra IQ quốc tế

Trong nghiên cứu này, 66032 kết quả đã được chọn ngẫu nhiên để đại diện cho dân số thế giới (dựa trên tỷ lệ dân số thế giới trên mỗi quốc gia vào đầu năm 2024) trong 3 năm khác nhau (2020, 2021 và 2022). Đủ dữ liệu đã có sẵn để chiếm 82,54% dân số thế giới trong ba năm khác nhau. Đối với 17,46% còn lại, không có đủ dữ liệu để đưa chúng đúng vào nghiên cứu, vì vậy chúng đã bị bỏ qua. Nhưng họ không nên làm một thay đổi đáng kể trong kết quả tổng thể.

Kết quả tổng thể của cả ba năm, khi được làm tròn vào đơn vị, là độ lệch chuẩn khoảng 15 và chỉ số IQ trung bình khoảng 100.

Điều này cho thấy theo thống kê rằng bài kiểm tra IQ này có thể cung cấp một dấu hiệu hiệu quả về điểm IQ của một cá nhân (ít nhất là trong một vài điểm) bằng phương pháp ma trận Raven. Có lẽ nhiều hơn hầu hết các bài kiểm tra khác trên Internet (nếu không phải tất cả). Nhưng tất nhiên: kết quả của bài kiểm tra này nên được coi là một chỉ định và không thay thế một tư vấn tâm lý.

Độ lệch chuẩn và IQ trung bình của dân số thế giới trong bài kiểm tra IQ quốc tế năm 2020, 2021 và 2022